PVC

Polyoxymethylen

Test%20Acrytec

Spesifikasjoner

Anvendelsesområde
PVC (hard) anvendes normalt til vann- eller kjemiske anlegg i form av rør, fittings, armaturer eller plater, som er bearbeidet til kar, beholdere eller ventilasjonssystemer. Klare PVC-plater (PVC-glass) brukes som rutemateriale eller til formede emner. Slagfast PVC (PVC-TF) brukes til tallrike anvendelser som avskjerming, beholdere, instrumentpaneler og i formet utgave til maskinskjermer, kabinetter og mye annet. Så vel i maskin-, elektro- som i næringsmiddel- og kjemisk industri har PVC vunnet innpass. PVC-plater er velegnede til skilt, idet de kan lakkeres eller trykkes. Her anvendes særlig PVC-TF og oppskummet PVC, som er bearbeidings- og monteringsvennlige. De bløte gummiaktige kvaliteter anvendes til f.eks. presenninger, gulvbelegg og fleksible dører.

Karakteristika
PVC kan benyttes, hvor det er bruk for:
• Høy kjemikalieresistens (syrer og baser)
• Stor stivhet • Høy slagstyrke (PVC-TF)
• Gode formingsegenskaper (PVC-TF)
• Enkel bearbeiding
• Rimelig pris

Men anvend ikke materialet:
Sammen med sterkere løsemidler

Egenskaper
Mekaniske

PVC leveres i så mange varianter at det er umulig å omtale materialet generelt. Hard PVC er en av de stiveste plasttyper og derav følger en høy styrke ved alminnelig temperatur. Selv om slagstyrken normalt er virkelig god, er det stor kjervfølsomhet. Ved anvendelse ved lave temperaturer bør grader og skarpe hjørner unngås. PVC-TF har en fantastisk kombinasjon av ekstrem slagstyrke, god formstabilitet og stivhet. PVC glass utmerker seg også ved høy slagstyrke. Oppskummet PVC gir god stivhet i forhold til vekten på grunn av den oppskummede kjernen.

Termiske
Normalt bør PVC ikke anvendes over 60°C - ved harde statiske påvirkninger kun til ca. 45°C. Særlige typer PVC kan anvendes ved høyere temperatur - PVC-C (overklorert) til ca. 100°C. Hard PVC har glassovergangstemperatur ved ca. 80°C. I tillegg blir materialet gummielastisk. PVC fleks - en bløtgjort type - har gummiaktige egenskaper ved alminnelig temperatur.

Elektriske
PVC har gode elektriske isolerende egenskaper, men har et høyt dielektrisk tap.

Optiske
PVC er i natur et klart materiale. PVC glass er klare plastplater med en god lystransmisjon og tross en svak blåttoning er den stort sett som PMMA's i nærheten av 90%.

Fysiologiske
PVC kan anvendes til kontakt med næringsmidler, men det kreves bestemte stabilisatorer og kontroll av monomerinnhold. Ved bløtgjorte typer dessuten godkjennelse av mykneren.

Kjemikalieresistens
PVC er bestandig overfor mange kjemikalier og har lav tendens til spenningskorrosjon. Dette gjelder for saltoppløsninger, fortynnede og delvis også konsentrerte syrer og baser, upolære løsemidler, bensin, oljer, fett og alkoholer. Derimot er PVC ikke resistent over for estere, ketoner, aromatiske løsemidler og benzol. Som oppløsningsmiddel, anvendes tetrahydrofuran og cyclohexanon. Syrer som oleumholdige svovlesyre og konsentrert salpetersyre, er likeledes ødeleggende for PVC.

Vær og UV-stabilitet
Harde typer er normalt ikke til utendørs bruk, men PVC-TF, PVC glass og oppskummede PVC plater er stabiliserende og egnet til utendørs anvendelse. UV-stabiliteten er særdeles god for nevnte typer.

Brann
PVC er et tungt antennelig materiale og selvslukkende i henhold til DIN 4102 og UL 94 V-0. Antennelsestemperaturen er ca. 390°C. Ved forbrenning frigjøres klorgass, som ved forbindelse med luftens fuktighet danner saltsyre. Flammen er gul med grøn kjerne og rykende. Gassens reaksjon er sur.

Bearbeiding
Sponfraskillende
Saging, boring, høvling, fresing og dreiing kan gjøres ved alminnelige verktøy. Benytt skarpe verktøy slipt i korrekte vinkler som beskrevet i ”Sponfraskillende bearbeiding av plast”. Det er normalt ikke nødvendig å kjøle. I nødvendige tilfeller, brukes luft, vann eller oljeemulosjon. Stansing, klipping og lokking brukes ved større serier og kan normalt gjøres problemfritt i inntil 3-4 mm tykkelse. Grader og kjerver bør alltid unngås. PVC flex bearbeides som gummi.

Termoformning
PVC-TF og PVC glass er mye anvendt til varmforming som varmknekking og termoforming. Det skyldes at materialet er enkelt å forme, selv ved en komplisert fasong eller ved dype trekk. Det understrekes at det er vesentlig forskjell på de forskjellige PVC kvaliteter imellom. PVC-TF kan varmknekkes inntil 3 mm platetykkelse.

Festemetoder for hard PVC
Mekanisk samling med skruer er ofte benyttet. PVC-gjenger har ikke særlig stor styrke, og det bør enten presses i en bøssing eller brukes selvborende skruer. Det finnes spesielt egnede typer til plast. Tynne emner, f.eks. avskjerminger og lignende samles ofte ved poppnagler. En klikksamling, hvor PVC's elastisitet unyttes, er ofte en god løsning.

Liming
Liming av PVC-komponenter er en velutviklet teknikk og mye brukt både til rør, fittings og andre deler i PVC. Det brukes ofte et oppløsningsslim som inneholder PVC oppløst i f.eks. tetrahydrofuran. Før liming renses flatene med metylenklorid eller slipes med sandpapir. Ved liming i PVC mot andre materialer brukes f.eks. kontaktlim, polyurethanlim eller tokomponent epoxylim. Følg bruksanvisningen nøye, både hva angår forbehandling og forholdsregler ved bruken av lim.

Sveising
PVC kan sveises med alle kjente sveisemetoder. Varmluftsveising er det mest alminnelige for stiv PVC, og materialet er meget enkelt og hurtig å arbeide med. Vi leverer sveisetråd i forskjellige dimensjoner og farger. Med en korrekt uført sveising oppnås stor styrke. Uten erfaring og rutine bør man ikke sveise i komponenter som har betydning for sikkerheten i en konstruksjon. Høyfrekvens – sveising anvendes i spesialisert produksjon.

Overflatebehandling
Harde PVC plater kan enkelt lakkeres og trykkes. Man bruker ofte lakk og farge med løsemidler som oppløser PVC-overflaten og sikrer god vedheft. Dyptrykksmetoden er særlig velegnet til PVC. En forutsetning for en god vedheft er dog alltid en rengjøring av platen. Produsenten av farger kan anbefale et egnet rengjøringsmiddel.