PMMA

Polymetylmetakrylat

Test%20Acrytec

Spesifikasjoner

Anvendelsesområde
Det fremstilles meget attraktive produkter av PMMA, og derfor anvendes materialet til dekorasjon, displays og lignende. Utendørs er det også naturlig å bruke PMMA, da det har en meget god værbestandighet. På grunn av at PMMA har svært gode optiske og mekaniske egenskaper erstatter det i mange tilfeller applikasjoner, hvor man tidligere brukte glass. Klare PMMA plater brukes som vindusruter, avskjerminger omkring arbeidsplasser, ruter til campingvogner m.v. Allerede før 2. verdenskrig begynte man å bruke PMMA til ruter i fly. Formede deler i PMMA anvendes som kabinetter og andre deler til maskiner og apparater. Man bruker PMMA i stor utstrekning til skilt, displays og montre, f.eks. på museer samt til modeller og kunstverk. Til bygningsformål brukes PMMA til overdekninger, dobbeltplater til drivhus og overlys, vaskekummer, badekar og lignende sanitære installasjoner. PMMA-rør brukes til måleglass og lignende. Til serieproduksjon benyttes PMMA til en rekke emner, og ofte i kombinasjoner med andre materialer for å gi optimale løsninger.

Karakteristika
PMMA bør velges, hvor det er bruk for:
• Et optisk fint og klart materiale
• Stor stivhet
• Høy overflateglans og hardhet
• Resistens overfor basiske oppløsninger og fortynnede syrer samt upolære løsemidler
• Et sikkert værbestandig (UV-stråling) materiale

PMMA bør unngås ved:
• Anvendelse med sterkere løsemidler
• Kontakt med alkohol, bensin og konsentrerte syrer
• Høye spenningsnivåer

Egenskaper
Mekaniske

PMMA er et utpreget stivt og hardt materiale, men stivheten reduseres ved stigende temperatur. De tillatte spenninger er høye, men deformasjonen skal holdes lav – 0,7% ved trekk. Det er viktig å ta høyde for at det ikke er indre spenninger i emnet etter forarbeidningen, da dette kan føre til sprekker. Materialet er kjervfølsomt, og det er nødvendig å sikre myke overganger, grading og lignende for å hindre kjervdannelse. Selv om PMMA er sprøtt, har det likevel 8 ganger bedre slagstyrke enn glass. Det finnes kvaliteter med ekstra god slagstyrke. PMMA har hard overflate, likevel finnes kvaliteter med spesiell slitefast overflate.

Termiske
PMMA kan anvendes normalt i temperaturområdet fra -40 til +70°C. Glassovergangstemperaturen ligger ved godt 100°C.

Elektriske
PMMA har gode elektriske isolerende egenskaper, men anvendes av andre grunner normalt ikke til elektriske apparater.

Optiske
PMMA har gode optiske egenskaper med lysgjennomgang på 92% for synlig lys. Når kanter poleres, oppnås et meget fint lysspill i materialet. De mange spesialkvaliteter kan benyttes til ulike formål. Perspex 0X02 kan f.eks. anvendes til solarier, fordi de brunende UV-stråler passerer. Perspex nøytral 914 anvendes motsatt til solskjerming.

Fysiologiske
PMMA kan anvendes i kontakt med næringsmidler. FDA i USA og BGA i Tyskland har regler for PMMA til dette formål. Ved blokkstøpte kvaliteter skal man være oppmerksom på monomerinnhold.

Kjemikalieresistens
PMMA er bestandig overfor alifatiske løsningsmidler (upolære ), vanlige syrer, baser og fett. PMMA har lav fukt- og vannabsorbsjon. Det bør ikke anvendes sammen med de fleste løsemidler især ikke de polære, bensin og konsentrerte syrer. Alkohol angriper de ekstruderte kvaliteter, men de blokkstøpte tåler det fortynnet. Spenningskorrosjon kommer ved indre spenninger og kontakt med flere av ovenstående grupper. Det finnes typer med forbedret resistens.

Vær og UV-stabilitet
PMMA er meget bestandig overfor UV-lys og derfor velegnet til utendørsanvendelse.

Brann
PMMA brenner på lignende måte som hardt tre, men med liten røykutvikling. Lukten etter slukking av flammen er frukt liknende. Støpte kvaliteter brenner uten å dryppe i motsetning til den ekstruderte, som brenner lettere og drypper. Gnistantennelsestemperaturen er på 180°C, og selvantennes ved 450°C .

Bearbeiding
Sponfraskillende

Ved bearbeiding skal man unngå å tilføre emnet store indre spenninger. Derfor skal verktøyet skjære godt, og oppvarmning unngås. Bruk aldri kjølemidler, som benyttes til bearbeiding av metaller, da de kan inneholde aggressive stoffer. Polering kan utføres med et fint resultat, men pass på oppvarmning. Laserskjæring kan gi et fint resultat med en kant, som ikke krever etterpolering.

Termoforming
Varmforming av PMMA er en vanlig metode. Man kan både termoforme og blåse emner i PMMA og er således et typisk amorft materiale. Det betyr at materialet er lett å termoforme. Støpte kvaliteter yter noe større motstand enn de ekstruderte. Ved knekking benytter man et infrarødt varmelegeme til å varme opp linjen. Temperaturen for forming i støpt PMMA ligger mellom 150-180°C og for ekstrudert PMMA mellom 140-150°C. Ekstrudert PMMA er lettest å forme.

Sammenføyninger
Ved montering av PMMA på metall med skruer bør man notere at PMMA og metall har forskjellige utvidelseskoeffesienter. PMMA vil f.eks. utvides 6 ganger mer enn stål. Man bør velge en monteringsmetode der det er temperatursvingninger som kan kompensere for de forskjellige utvidelseskoeffisienter

Liming
Limes PMMA mot PMMA, og konstruksjonen ikke utsettes for UV-bestråling, kan man anvende kloroform eller methylenchlorid som lim. Dette gjelder dog ikke for akvarier eller under vann. Områder som er utsatt for større mekanisk belastning og utsettes for UV-bestråling, anvendes polymerisasjonslim. Ved limning av PMMA og andre materialer kan man anvende kontaktlim.

Sveising
Man kan sveise PMMA med ultralyd. Varmluftsveising med PVC tråd eller PMMA er mulig. Ved sveising med PVC-tråd bør temperaturen ligge mellom 170-200°C, og ved sveising med PMMA-tråd bør temperaturen ligge mellom 170-180°C.

Overflatebehandling
Silketrykk gir godt resultat og benyttes hyppig. Kontakt fargeleverandøren om rette fremgangsmåte og fargetype. Farger og maling på akrylbasis kan anvendes. Varsomhet skal utvises ved bruk av fortynner, da det kan angripe materialet. Grundig rengjøring før overflatebehandling er nødvendig for å sikre god vedheft. Vasking med sulfater, vann og bløte, rene kluter anbefales.