PC

Polykarbonat

Test%20Acrytec

Spesifikasjoner

Anvendelsesområde
PC anvendes som plater til klar avskjerming omkring maskiner og arbeidsplasser samt i førerhus. Tilsvarende anvendes plater til tyverisikring av ruter i forretninger, og i banker anvendes de dessuten til skuddsikre avskjerminger. PC finnes med ekstra ripefast overflate. PC plater kan varmformes til skilt, skjermer, kabinett eller lignende, hvor stor slagstyrke er et krav. PC-rør brukes til vann- eller oljestandsglass, som skal holde til stort trykk og andre harde påvirkninger. PC bolt bearbeides til emner, som utsettes for store påkjenninger, og som skal være transparente. Innen for byggeindustrien anvendes polykarbonat kanalplater, som i kraft av den høye materialestyrke kan fremstilles særdeles tynnveggede med lav vekt og god varmeisolering. Kanalplater finner sin anvendelse i overlys, shedlys og lysbånd samt overdekkede terrasser, drivhus osv. Som halvfabrikata er det især som plater, man anvender polykarbonat, men i masseproduksjonen anvendes det mange polykarbonatemner, som er fremstilt ved sprøytestøping eller ekstrudering. PC anvendes også forsterket med forskjellige fyllstoffer, mest alminnelig er forsterkning med glass. I de seneste år er PC brukt som oppskummet materiale.

Karakteristika
PC bør benyttes, hvor der er bruk for:
• Ekstrem høy slagfasthet, selv ved lave temperaturer
• Dimensjonsstabilt og varmebestandig materiale
• God stivhet og kryperesistens
• Høy lysgjennomgang – transparens
• Høy elektrisk isoleringsevne Men anvend ikke materialet:
• I vann over 60°C vedvarende
• I oksyderende medier og en lang rekke kulbrinter (oppløsningsmidler

Men anvend ikke materialet:
• I vann over 60°C vedvarende
• I oksyderende medier og en lang rekke kulbrinter (oppløsningsmidler)

Egenskaper
Mekaniske

PC avviker på mange områder fra de kjennetegn, som amorfe materialer har. Blant annet medregnes det ofte til gruppen „engineering“ materialer. Det skyldes de gode kombinasjoner av ekstrem høy slagstyrke, kombinert med stivhet og god styrke, som kun varierer lite i hele anvendelsestemperaturområdet. Selv ved store statiske belastninger har PC kun liten tendens til kaldflytning. Den tillatte deformasjon skal holdes under 1% ved trekk. Målstabiliteten er bedre enn ved delkrystallinske materialer.

Termiske
PC kan normalt anvendes opp til 120-130°C. Glassovergangstemperaturen er ca. 150°C. Ved høyere temperaturer er materialet elastisk som gummi og formbart.

Elektriske
PC er kjennetegnet ved meget fine elektriske isoleringsverdier. Dette kombinert med lav antennelighet og upåvirkelighet av fukt gjør materialet selvskrevet til elektriske komponenter.

Optiske
PC anvendes ofte som klart materiale. Det er gjennomsiktig som glass og har en gjennomgang av synlig lys på ca. 88%. UV-lys absorberes nesten fullstendig.

Fysiologiske
PC kan godkjennes til bruk i kontakt med næringsmidler etter tyske (BGA) og amerikanske (FDA) regler.

Kjemikalieresistens
PC er bestandig over for vann (under 60°C), fortynnede syrer, alminnelige oljeprodukter, alkohol, hexan/heptan, men ikke sterkere virkende oppløsningsmidler. Baser vil normalt angripe materialet likesom benzol og ozon. Som polykondensat vil varmt vann angripe og nedbryte PC (hydrolyse). Langvarig kontakt med vann over 60°C frarådes. PC er følsomt over for spenningskorrosjon, og sterke spenninger sammen med et angripende medium kan derfor være ødeleggende for materialet. Enkelte medier har så sterk virkning, at den høye slagstyrke helt mistes.

Vær- og UV-stabilitet
UV-stråling angriper materialet, men plater er normalt stabilisert mot angrep. (gjelder ikke teknisk kvalitet).

Brann
PC er vanskelig antennelig, men brenner lysende og rykende og slukkes kort tid etter antennelsen. Det varme materiale blærer opp, flammen er urolig, og røken lukter ubestemmelig og reagerer basisk. Ved en temperatur på 320°C skjer en fraspaltning av kulldioksid, og materialet brunfarges.

Bearbeiding
Sponfraskillende
Halvfabrikata kan utmerket bearbeides med skjærende verktøy, som er slepet korrekt. Det bør kjøles med trykkluft eller rent vann – aldri med oljeemulsjoner eller skjærevæsker. Unngå hard skrubbearbeiding, da dette fører til store indre spendinger. Polering må kun skje med alkaliefri polerpasta. Nærmere informasjon finner De i Vink Plast AS’ brosjyre „Sponfraskillende bearbeidning av plast“. Stansning foretaes enkelt i plater til omkring 2 mm tykkelse. Ved større tykkelser kan det være nødvendig å varme opp materialet inntil ca. 130°C, men her må man så huske, at hullets diameter endrer seg ved den etterfølgende avkjøling.

Termoforming
PC formes ved så vel varmknekking med varmeskinne som termoforming. Selv om vannopptagelsen i polykarbonat er liten, skal platene helst fortørres innen termoformning. Materialet er seigt å forme og kan ikke formes på samme måte som f.eks. PS og ABS i meget dype trekk eller skarpe kompliserte former. PC-plater kan kaldknekkes i radier tilsvarende platetykkelsen, men det kan ikke alltid anbefales, da knekkesonen inneholder store spenninger.

Festemetoder
PC kan samles rent mekanisk med f.eks. skruer, nitter og lignende. Vær oppmerksom på de spenninger, som kan dannes både som følge av alminnelig bruk og på grunn av varmeutvidelse. Klikksamlinger, hvor materialets fjærende egenskaber utnyttes, er i alminnelighet meget velegnede.

Liming
Før liming er det viktig, at flatene er rengjort for smuss, fett og lignende. Limefugen skal helst kun oppta rene forskyvnings- eller trekkrefter. Liming med oppløsningsmiddel er velegnet til små deler med liten fugetykkelse. Som oppløsningsmiddel brukes metylen- eller ethylenchlorid. Få sekunder etter påføring av oppløsningsmidlet trykkes emnene hardt sammen og settes til herding i en varmluftovn. Ved større flater kan det brukes et lim bestående av et oppløsningsmiddel inneholdende f.eks. 8% PC. Ved limning av tykkere fuger eller limning av PC mot et annet materiale kan det benyttes et tokomponent epoxy-lim.

Sveising
Kjente sveiseformer som ultralyd-, varmespeils-, friksjons- og varmluftsveisning kan alle anvendes ved korte sveisesømmer. Til seriefremstilling er spesielt ultralydsveisning fordelaktig på grunn av den korte syklustid.

Overflatebehandling
Platene er velegnet til både lakkering og trykking, når overflaten er grundig renset. Det bør velges maling i samråd med leverandøren, fordi maling kan inneholde oppløsningsmidler, som PC ikke er kjemisk resistent overfor. Metallisering kan også foretaes ved pådampning i vakuum. Først skal emnet grunnes med en spesiallakk.